Hình 1: Tập trung rà soát, xử lý các tồn tại về đất đai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close