Hình 1: Rà soát toàn bộ quỹ nhà tái định cư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close