Hình 1: DNNN phải thoái toàn bộ vốn nhà nước ra khỏi lĩnh vực bất động sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close