Hình 1: Cho sử dụng một phần phí kinh doanh dịch vụ tại các nhà tái định cư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close